Poziv na dostavu ponude

Naručitelj:

Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63

35220 Slavonski Šamac

Tel/fax 035/473-349

Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

 JAVNA RASVJETA ULICE MOSTOGRADNJA

 sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Opis predmeta nabave:

Radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Mostogradnja

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 72.932,86 kn (riječima:sedamdesetdvijetisućedevetstotridesetdvijekuneiosamdesetšestlipa )

Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:

JR_Mostogradnja

O D L U K A o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Slavonski Šamac (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 6/13.), članka 30. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Slavonski Šamac i Zapisnika povjerenstva (KLASA:402-01/17-01/5, URBROJ:2178/09-01-17-22), općinska načelnica donosi

O D L U K U o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Općine Slavonski Šamac za 2017. godinu

Odluku pogledajte ovdje:

Odluka_sredstva_udruge_2017

Poziv na dostavu ponude

Naručitelj:

Općina Slavonski Šamac

Kralja Zvonimira 63

35220 Slavonski Šamac

Tel/fax 035/473-349

Email: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr

upućuje Poziv na dostavu ponuda

Sukladno čl. 12., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je:

 JAVNA RASVJETA  KOLODVORSKE ULICE, KRUŠEVICA                             sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Evidencijski broj nabave: 6/17 MV

Opis predmeta nabave:

Radovi na izgradnji javne rasvjete u  Kolodvorska ulica, Kruševica

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 208.680,05 kn (riječima:dvijestoosamtisućašestoosamdesetkunapetlipa. )

Tekst Poziva na dostavu ponude, kao i sve potrebne dokumente, možete preuzeti ovdje:

Javna rasvjeta_Kolodvorska_poziv na dostavu ponuda